พระราชบัญญัติ
พระราชกำหนด
ประกาศคณะปฏิวัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรม
ข้อบังคับ
ข้อบัญญัติ
คำชี้แจง
คำสั่ง
ระเบียบ
เทศบัญญัติ
ร่างกฎหมาย
ประเด็นในการแก้ไขกฎหมาย
กฎหมายที่ยกเลิก
อื่นๆ
English Version 
สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สำนักบริหารกลาง
สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
 

 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2551

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (B) ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0 2794 4000 ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2546 - 2551 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ปรับปรุงล่าสุด : 20-05-2551