พระราชบัญญัติ
พระราชกำหนด
ประกาศคณะปฏิวัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรม
ข้อบังคับ
ข้อบัญญัติ
คำชี้แจง
คำสั่ง
ระเบียบ
เทศบัญญัติ
ร่างกฎหมาย
ประเด็นในการแก้ไขกฎหมาย
กฎหมายที่ยกเลิก
อื่นๆ
English Version 
กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สำนักงานเลขานุการกรม
สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
 

 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2551

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (B) ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0 2794 4000 ติดต่อ เว็บมาสเตอร์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2546 - 2551 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ปรับปรุงล่าสุด : 20-05-2551