decrease-font normal-font increase-font TH | EN
it

หน้าหลัก กฎหมายต่างๆ
เลขที่ หัวข้อกฎหมาย ประเภทกฎหมาย สำนัก เพิ่มเติม
1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของคลังน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศกระทรวงพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน arrow_down_icon
2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมัน และอุปกรณ์ของสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ก่อนการใช้งาน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศกระทรวงพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน arrow_down_icon
3 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การลงทะเบียนใช้งานระบบรับแจ้งและอนุญาตให้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (SAFETY) พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร arrow_down_icon
4 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมธุรกิจพลังงานเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
5 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายน้ำมันจากถังขนส่งน้ำมัน กรณีรถขนส่งน้ำมันหรือรถไฟขนส่งน้ำมันประสบอุบัติเหตุ หรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน arrow_down_icon
6 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
7 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศกระทรวงพลังงาน กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
8 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น ประกาศกระทรวงพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน arrow_down_icon
9 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ประกาศกระทรวงพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ arrow_down_icon
10 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ และตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศกระทรวงพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ arrow_down_icon

หน้าหลัก กฎหมายเข้าอ่านมากสุด
เลขที่ หัวข้อกฎหมาย จำนวนเข้าอ่าน
1 พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 3573
2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 3368
3 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 2844
4 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2652
5 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2069
6 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และที่จำหน่ายในแต่ละเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 2061
7 กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1938
8 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1598
9 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 1596
10 กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ 1518

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 894664 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (B) ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0 2794 4000 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@doeb.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ? 2561 ระบบกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมธุรกิจพลังงาน