decrease-font normal-font increase-font TH | EN
it

หน้าหลัก กฎหมายต่างๆ
เลขที่ หัวข้อกฎหมาย ประเภทกฎหมาย สำนัก เพิ่มเติม
1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศกรม กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
2 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วสำหรับสถาที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศกรม กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว arrow_down_icon
3 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
4 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อชํารุดเสียหาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน arrow_down_icon
5 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก้าแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ประกาศกระทรวงพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน arrow_down_icon
6 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศกระทรวงพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน arrow_down_icon
7 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศกระทรวงพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน arrow_down_icon
8 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดระยอง ประกาศกระทรวงพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน arrow_down_icon
9 กฎกระทรวงระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน arrow_down_icon
10 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon

หน้าหลัก กฎหมายเข้าอ่านมากสุด
เลขที่ หัวข้อกฎหมาย จำนวนเข้าอ่าน
1 พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 2321
2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 2180
3 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 2125
4 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2122
5 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และที่จำหน่ายในแต่ละเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 1833
6 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1439
7 กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1435
8 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1246
9 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 1245
10 กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ 1075

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 598309 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (B) ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0 2794 4000 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@doeb.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ? 2561 ระบบกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมธุรกิจพลังงาน