decrease-font normal-font increase-font TH | EN
it

หน้าหลัก กฎหมายต่างๆ
เลขที่ หัวข้อกฎหมาย ประเภทกฎหมาย สำนัก เพิ่มเติม
1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว สำหรับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศกรม สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน arrow_down_icon
2 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
3 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
4 กฎกระทรวงกำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้วและที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนและแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
5 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
6 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกรม กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
7 กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ arrow_down_icon
8 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว สำหรับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว arrow_down_icon
9 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว สำหรับสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว arrow_down_icon
10 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกรม กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon

หน้าหลัก กฎหมายเข้าอ่านมากสุด
เลขที่ หัวข้อกฎหมาย จำนวนเข้าอ่าน
1 พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 2176
2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 2053
3 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๑ 2045
4 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 2034
5 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และที่จำหน่ายในแต่ละเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 1808
6 กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1367
7 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1321
8 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1194
9 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 1187
10 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสำหรับ ยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1043

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 564306 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (B) ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0 2794 4000 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@doeb.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ? 2561 ระบบกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมธุรกิจพลังงาน