decrease-font normal-font increase-font TH | EN
it

หน้าหลัก กฎหมายต่างๆ
เลขที่ หัวข้อกฎหมาย ประเภทกฎหมาย สำนัก เพิ่มเติม
1 กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ.๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว arrow_down_icon
2 กฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว arrow_down_icon
3 กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว arrow_down_icon
4 กฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว arrow_down_icon
5 กฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว arrow_down_icon
6 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นแบบแจ้งเพื่อขอความเห็นชอบ การยื่นแบบแจ้งเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และยกเลิก รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบ และการยื่น แบบรายงานข้อมูลการจัดหา การจำหน่าย และยอดคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับความเห็นชอบ ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เริ่มบังคับใช้วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) ประกาศกรม กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
7 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิง และการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่ กรมธุรกิจพลังงานกำหนด และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เริ่มบังคับใช้วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) ประกาศกรม กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
8 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
9 กฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชนสำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ arrow_down_icon
10 กฎกระทรวงถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ arrow_down_icon

หน้าหลัก กฎหมายเข้าอ่านมากสุด
เลขที่ หัวข้อกฎหมาย จำนวนเข้าอ่าน
1 พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 1913
2 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 1894
3 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1887
4 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 1836
5 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และที่จำหน่ายในแต่ละเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 1764
6 กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1263
7 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 1126
8 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1098
9 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1084
10 กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘ 959

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 509266 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (B) ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0 2794 4000 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@doeb.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ? 2561 ระบบกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมธุรกิจพลังงาน