decrease-font normal-font increase-font TH | EN
it

หน้าหลัก กฎหมายต่างๆ
เลขที่ หัวข้อกฎหมาย ประเภทกฎหมาย สำนัก เพิ่มเติม
1 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง คำสั่ง กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
2 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
3 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยการยื่นแบบคำขอและแบบแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ สำนักงานเลขานุการกรม arrow_down_icon
4 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
5 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิงและการยื่นขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
6 ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ สำนักงานเลขานุการกรม arrow_down_icon
7 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
8 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
9 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้าและการป้องกันการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon
10 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง arrow_down_icon

หน้าหลัก กฎหมายเข้าอ่านมากสุด
เลขที่ หัวข้อกฎหมาย จำนวนเข้าอ่าน
1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และที่จำหน่ายในแต่ละเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 1570
2 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1492
3 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 1358
4 พระราชบัญญัติ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 1245
5 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ 1225
6 กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 831
7 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 823
8 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 772
9 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสำหรับ ยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 770
10 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๖๑ 730

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 405573 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (B) ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 0 2794 4000 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@doeb.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 ระบบกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมธุรกิจพลังงาน